CONTRATACIÓN TEMPORAL DUN/A TRABALLADOR SOCIAL PARA SUBSTITUIR Á TRABALLADORA SOCIAL QUE ESTÁ EN SITUACIÓN DE BAIXA POR ILT

ANUNCIO CONTRATACIÓN DE UN/UNHA TRABALLADOR/A

SOCIAL, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA

COMPLETA PARA SUBSTITUIR Á TRABALLADORA SOCIAL QUE ESTÁ  EN SITUACIÓN DE

BAIXA POR ILT.

 

O Concello de Silleda anuncia a contratación dun/a traballador/a Social, como persoal laboral temporal a xornada completa para substituir á traballadora social que está  en situación de baixa por ILT.

As bases e requisitos dos aspirantes están publicadas na web municipal (www.silleda.gal, perfil do contratante, sección servizos) e no taboleiro de anuncios.

O prazo de presentación de solicitudes será de 6 días naturais contados a partir do día seguinte a esta publicación (rematará ás 14:00 horas do día 9 de outubro). Deben presentarse no Rexistro Municipal do Concello, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Unha vez publicada a lista de admitidos/excluidos e o prazo de subsanación de documentación, a data de realización da entrevista curricular será o 22 de outubro, ás 09:30 horas no Salón de Plenos do Concello, salvo incidencias.

Silleda, 3 de outubro de 2018

O Alcalde

Manuel Cuiña Fernández

 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL: 1 CONDUCTOR DE VEHÍCULO TRACTOR

O Concello de Silleda inicia a contratación temporal dun condutor de vehículo tractor (3 meses) a xornada completa. As solicitudes deben de presentarse no Rexistro Xeral. As bases están no seguinte documento adxunto

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL: 3 CONDUTORES OPERARIOS PARA VEHÍCULO MOTOBOMBA NO CONCELLO DE SILLEDA

O Concello de Silleda inicia o proceso de contratación de tres condutores opearios de servizos para vehículo motobomba por un periodo de 3 meses. As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral. As bases figuran no seguinte arquivo adxunto.

RESOLUCIÓN SELECCIÓN CONTRATACIÓN TEMPORAL DE CONSERXE/SUBALTERNO PARA O AUDITORIO DA BANDEIRA

LICITACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR PARA PERSOAS DEPENDENTES VALORADAS E PRESTACIÓN BÁSICA DO CONCELLO DE SILLEDA

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN DUN/A CONSERXE-SUBALTERNO COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN DE UN/UNHA CONSERXE -SUBALTERNO  PARA O AUDITORIO MANUEL DOPAZO, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA  PARA SUSTITUIR Á SÚA TITULAR QUE SE ENCONTRA DE BAIXA POR ILT

 

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.- O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de CONSERXE -SUBALTERNO, para substituír ao seu titular que se encontra en baixa por incapacidade laboral temporal A contratación é como persoal laboral temporal a xornada completa na modalidade de contrato de interinidade e se resascindirá coa finalización da situación de baixa.

 

2. PUBLICACION. A presente convocatoria publicase íntegra na páxina web do Concello de Silleda ( www.silleda.es) e no Taboleiro de Anuncios, xunto coas Bases Reguladoras que rexerán este proceso de selección.

 

3.- SOLICITUDES E ADMISIÓN DE ASPIRANTES. Os/as interesados/as no proceso selectivo deberán presentar instancia (segundo modelo que figura como ANEXO I das bases) na que se declare que reúnen todos e cada un dos requisitos esixidos nas mesmas. Deberá acompañarse copia compulsada do DNI ou, no seu caso, de documento equivalente.

 

4. PRAZO. O prazo de presentación de solicitudes será de 6 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do extracto do anuncio da convocatoria nos xornais comarcais (Voz de Galicia e Faro de Vigo). A presentación das solicitudes farase no Rexistro do Concello de Silleda, en horario de 9 a 14 horas en días laborables. Si o último día coincide en sábado, domingo ou festivo prorrogarase ao día seguinte hábil.

 

SILLEDA a 02 de Marzo de 2018.A Concelleira Delegada. Ana Luisa González Costa. 

 

 

 

 

 

ANUNCIO CONTRATACIÓN DUN/A PEÓN DE LIMPEZA

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN DE UN/UNHA PEÓN DE LIMPEZA, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA SUBSTITUIR Á SÚA TITULAR EN BAIXA POR ILT.

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.- O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de PEÓN DE LIMPEZA DE EDIFICIOS, para substituír ao seu titular que se encontra en baixa por incapacidade laboral temporal  A contratación é como persoal laboral temporal a xornada completa na modalidade de contrato de interinidade e se rescindirá  coa finalización da situación de baixa.

2. PUBLICACION. A presente convocatoria publicase íntegra na páxina web do Concello de Silleda ( www.silleda.es) e no Taboleiro de Anuncios, xunto coas Bases Reguladoras que rexerán este proceso de selección.

3.- SOLICITUDES E ADMISIÓN DE ASPIRANTES. Os/as interesados/as no proceso selectivo deberán presentar instancia  (segundo modelo que figura como ANEXO I das  bases) na que se declare que reúnen todos e cada un dos requisitos esixidos nas mesmas. Deberá acompañarse copia compulsada do DNI ou, no seu caso, de documento equivalente.

4. PRAZO. O prazo de presentación de solicitudes será de 6 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do extracto do anuncio da convocatoria nos xornais comarcais (Voz de Galicia e Faro de Vigo). A presentación das solicitudes farase no Rexistro do Concello de Silleda, en horario de 9 a 14 horas en días laborables. Si o último día coincide en sábado, domingo ou festivo prorrogarase ao día seguinte hábil.

SILLEDA a 10 de Xaneiro de 2018.A Concelleira Delegada. María del Pilar Peón Iglesias

Servizo de Recollida de Lixo: Acta da Mesa de Contratación e Informe da Deputación de Pontevedra

Servizo de Recollida de Lixo: Anuncio de apertura do sobre C e calificación final

BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 2 CONDUCTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina