ANUNCIO DE LICITACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO CONCELLO DE SILLEDA

ANUNCIO: LICITACIÓN SERVIZO CAFETERÍA-BAR NO CENTRO SOCIAL DOS MAIORES DE SILLEDA

 

ANUNCIO   DE    LICITACIÓN

 

Licitación do contrato de xestión e explotación da Cafetería-Bar do Centro Municipal de Maiores de SILLEDA.

 

OBXECTO DO CONTRATO: o contrato ten por obxecto adxudicar a xestión e explotación da Cafetería-bar do Centro Municipal de Maiores de SILLEDA, ocupando a planta baixa do Centro Social dos Maiores de Silleda, sito en r/Chousa Nova, nº67.

 

TIPO DE LICITACIÓN: prezo base de licitación establécese en 1,00 € anual, máis IVE, mellorables a alza.

 

PRAZO DE CONCESIÓN: 2  anos, prorrogables anualmente ata un máximo de CATRO.

 

ADXUDICACIÓN: procedemento negociado.

 

PROPOSICIÓNS: os licitadores poderán presentar proposicións no Rexistro Xeral do Concello  dentro do prazo de 10 días naturais, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no Perfil do Contratante ou no Faro de Vigo (contando desde a súa publicación).

 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: perfil municipal do contratante Concello de SILLEDA, onde se publican os Pregos e as restantes actuacións desta contratación. Igualmente na Secretaría Municipal e no Centro Social.

 

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: os sinalados no  prego de cláusulas administrativas.

 

GARANTÍA PROVISIONAL: non se esixe.

.

GASTOS DE ANUNCIOS: o gasto derivado das publicacións desta licitación será por conta do adxudicatario.

 

Outras informacións: véxase o prego de cláusulas administrativas.

 

SILLEDA, 30 de Setembro de 2015.

 

O ALCALDE

 

Asdo.: Manuel Cuiña Fernandez

 

 

 

 

 

 

Anuncio de apertura de plicas

PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REXERAN O CONCURSO PARA A CONCESIÓN DO SERVIZO DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS

A Xunta de Goberno Local do Concello de SIlleda aprobou con data 23 de xuño de 2014 os pregos de condicións técnicas e o prego único de cláusulas administrativas que como Lei Fundamental do contrato haberá de rexer o concurso, tramitado por procedemento aberto, para adxudicar mediante concesión a xestión indirecta do servizo público municipal de depuración de augas residuais na modalidade de concesión administrativa.

PREGOS DE CONDICIÓNS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS E PARTICULARES PARA LICITAR A ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

A Xunta de Goberno Local aprobou o 23 de xuño de 2014 os pregos para a adxudicación do servizo de recollida de Residuos Sólidos Urbanos. 

Contratación de Xestión de servizos

 

Descripción da xestión do servizo:

Nº  Expediente:

Tipo de contrato:

Tipo de procedemento:

Tramitación:

Regulación armonizada:

Clasificación do contratista:

Presuposto con IVA:

Presuposto sin IVA:

Importe do IVA:

Data publicación no Perfil:

Unidade que tramita:

Fianza provisional:

Data límite presentación de ofertas:

Data publicación no BOP:

Estado de tramitación:

Adxudicatario provisonal:

Adxudicatario definitivo: