Convocado o VII Concurso de Microrrelatos

A Concellería de Normalización Lingüística, que dirixe Pili Peón, vén de convocar o VII Concurso de Microrrelatos. O prazo de presentación dos traballos será do 2 de abril ao 7 de maio. Velaí as bases do certame:

A Concellería de Normalización Lingüística do Concello de Silleda organiza e convoca o VII Concurso de Microrrelatos, en adiante,  “O Concurso”,  que se rexerá polo disposto nas seguintes bases:

Primeira.-  Participantes

O concurso está dirixido a todas as persoas maiores de 6 anos que estean empadroadas en Silleda. Establécense dúas categorías:

 1. De 6 a 12 anos
 2. De 13 anos en diante

Cada participante poderá presentar un único traballo

 

Segunda.- Temática

A temática desta edición será: A EMIGRACIÓN

Valorarase o orixinalidade a creatividade.

 

Terceira.- Procedemento de participación

Todas as persoas interesadas en participar no concurso deben presentarán o traballo, xunto coa documentación establecida, no Rexistro Xeral do Concello de Silleda, ou ben envialo por correo postal na forma reglamentariamente establecida.

A forma de presentación será en papel DIN A4, sempre asinado cun pseudónimo, nun sobre pechado no que irá escrito o nome do Concurso e a categoría na que participa. Ademais deste, incluirase, dentro do mesmo, outro sobre pechado, co pseudónimo e o nome do Concurso escrito por fóra, dentro do cal se debe incluír unha tarxeta cos seguintes datos:

 • Nome e apelidos do autor, e pseudónimo
 • DNI
 • Nº de teléfono
 • Enderezo postal e enderezo electrónico
 • Idade
 • Título do relato

 

No caso de centros educativos cuxo alumnado participe conxuntamente, os traballos presentaranse todos xuntos nun sobre e os datos estarán anotados pola parte de atrás de cada traballo (nome, apelidos e idade).

O Microrrelato deberá ir titulado e estar integramente escrito en galego, e poderá ser presentado ben :

 • Escrito a ordenador: máximo 500 caracteres, non se terán en conta signos de puntuación
 • Escrito a man: máximo 100 palabras, non se terán en conta signos de puntuación

 

Os traballos deberán ser inéditos e non ter sido presentados a outro concurso ou certame ou a este mesmo en edicións anteriores.

 

Cuarta.- Prazo de presentación

O prazo para a presentación de traballos comeza o vindeiro 2 de abril e remata o 7 de maio de 2018

 

Quinta.– Selección do gañador e/ou gañadora

O xurado encargado de elixir os mellores microrrelatos estará composto por dous profesionais dos medios de comunicación e a concelleira de Normalización Lingüística, Pili Peón, ou persoa en quen delegue.

O fallo do xurados darase a coñecer antes do 31 de maio, e os nomes dos gañadores e/ou gañadoras serán publicado a través das web www.silleda.gal e notificado aos interesados a través do enderezo facilitado. En caso de non poder localizalos no prazo máximo de catro días naturais dende que se emita o fallo, o premio será concedido ao seguinte finalista.

 

Sexta.- Premios

Na categoría de 6 a 12 anos:

 • 1 tablet valorada en 100€
 • 1 vale de 20€ para canxear en comercios do municipio de Silleda

Na categoría de 13 anos en adiante:

 • 1 tablet valorada en 100€
 • 1 vale de 20€ para canxear en comercios do municipio de Silleda

Ademais se o gañador ou gañadora pertence a algún centro educativo do Concello de Silleda, entregaráselle un vale de 50€ para mercar libros en galego para a biblioteca do Centro Educativo, en librerías do municipio.

 

SEPTIMA.- Aceptación das bases

O Concello de Silleda resérvase o dereito de descartar e excluír do Concurso aos participantes que:

 • Se inscriban con datos falsos ou existan indicios de que puideran levar a pensar que os datos son falsos. A estes efectos, poderase esixir aos participantes a verificación dos seu datos si se considera oportuno.

 

 • Cando de calquera forma fraudulenta ou artificial manipulen a súa participación no Concurso.

 

 

 • Cando o Concello de Silleda considere que os relatos conteñen elementos que de calquera xeito poidan considerarse contrarios aos dereitos fundamentais e as liberdades públicas, induzan, inciten ou promovan actuacións denigrante ou violentas en xeral. Tamén se se atopan protexidas por calquera dereito de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros sen que o participante obtivera previamente a autorización necesaria para levar a cabo o uso efectuado ou que pretenda efectuar.

 

 • Cando se incumpran as presentes bases de calquera xeito

Estas bases enténdense aceptadas polo feito de inscribirse no Concurso. Calquera quebrantamento destas suporá a descalificación inmediata do traballo presentado.

O Concello de Silleda resérvase o dereito de modificar as condicións do Concurso en calquera momento, e incluso de anulalo ou deixalo sen efecto. En todo caso, comprométese a comunicar as Bases modificadas a través da web www.silleda.gal de forma que todos os/as participantes teñan acceso a antedita información.

 

Oitava.- Exoneración de responsabilidade

O Concello de Silleda queda exonerado, non facéndose responsable, respecto do incumprimento do participante de calquera garantía en materia de dereitos de propiedade intelectual, industrial ou de imaxe, así como de calquera responsabilidade que puidera derivar do incumprimento ou cumprimento defectuoso dos participantes no Concurso das presentes Bases.

Asemade, o participante cede os seus dereitos do seu Microrrelato ao Concello de Silleda para a publicación e difusión deste, por parte desta Administración Local, a través de redes sociais, páxina web e/ou publicacións, sen fins lucrativos.