Anuncio e bases da convocatoria para a contratación dunha persoa como conserxe-subalterno no CEIP para substituir á persoa titular, de baixa por ILT

Silleda, 20 de febreiro de 2012. Dende o Concello de Silleda, no día de hoxe sábado 20 de febreiro publicase o seguinte anuncio. O prazo para concorrer é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación do mesmo, polo tanto as solicitudes para aspirar o posto poderán presentarse dende o luns 22 ao venres 26 de febreiro.

ANUNCIO
(Expte. 190/2021)

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local deste Concello do 18 de febreiro de 2021, aprobáronse as BASES PARA A CONTRATACIÓN DUNHA PERSOA PARA O POSTO DE CONSERXE -SUBALTERNO PARA O CEIP COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA SUBSTITUIR Á PERSOA QUE OCUPA ESTE POSTO CON CARÁCTER INDEFINIDO E NON FIXO QUE SE ATOPA EN BAIXA POR ILT.

O prazo de presentación de solicitudes é de cinco (5) días hábiles a contar desde o seguinte á publicación deste anuncio.

As bases póñense a disposición dos interesados/as na Secretaría do Concello de Silleda e no Taboleiro de Edictos e na sede electrónica do Concello de Silleda. (https://silleda.sedelectronica.gal).

Silleda, 19 de febreiro de 2020

O ALCALDE.- Asdo. Manuel Cuiña Fernández