Procedementos on line informes sectorais

ORGANISMO SERVIZO ENDEREZO ELECTRÓNICO PROCEDEMENTO
XUNTA DE GALICIA Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a fin de que que se proceda a emitir informe de Avaliación de Incidencia Ambiental. https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT900A&ano=2016&numpub=1&lang=gl MT900A
ESTADO Servizo provincial de Estradas do Ministerio de Fomento. https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/CARRETERAS/OBRAS_ROTULOS/
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA Servizo de Infraestruturas da Deputación Provincial de Pontevedra. https://sede.depo.gal/web/public/catalog/catalog-details.xhtml?idbduacproceduretype=68079918&siacode=1639079 1639079
XUNTA DE GALICIA Servizo provincial de Estradas da Consellería de Medio Ambiente e Infraestruturas. AXI https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF204A&ano=2019&numpub=1&lang=es IF204A
XUNTA DE GALICIA Augas de Galicia, demarcación Galicia Centro. Verteduras de augas residuais: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU114A&lang=gl AU114A
XUNTA DE GALICIA Augas de Galicia, demarcación Galicia Centro. Concesión de augas: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU208A&lang=gl AU208A
XUNTA DE GALICIA Augas de Galicia, demarcación Galicia Centro. Usos privativos de augas por disposición legal: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU209A&lang=gl AU209A
XUNTA DE GALICIA Augas de Galicia, demarcación Galicia Centro. Autorización de obras ou traballos no dominio público hidráulico ou zona de policía de leitos: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU113A&lang=gl AU113A
ESTADO Administración de Infraestructuras Ferroviarias ADIF. http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/doc/CatProd_AUT_FormulSolicitud.pdf
ESTADO Axencia Estatal de Seguridade Aérea, por encontrarse na zona de Servidume de Aproximación do Aeroporto de Santiago de Compostela. https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/servidumbres/tramitacion/default.aspx https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/SERVIDUMBRES/DESCRIPCION/
XUNTA DE GALICIA Servizo de Infraestruturas Agrarias da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Rural, ao abeiro do sinalado no artigo 36.2 da Lei do Solo por encontrarse en solo rústico de Protección Agropecuaria https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A&ano=2017&numpub=1&lang=gl Procedemento PR004A, indicando claramente que vai dirixido á “Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Medio Rural” e que se trata dunha “autorización para obras en antigas zonas de Concentración Parcelaria, ao abeiro do artigo 36 da Lei do Solo”. PR004A