AS FOLLAS DE RECLAMACIÓN

Son instrumentos que teñen os consumidores e usuarios para calquera reclamación en defensa dos seus intereses

Están a disposición dos consumidores e usuarios en todo momento e anunciadas en lugar visible.

Cando non estea de acordo co producto ou servicio prestado, debe solicitala ó/á responsable do establecemento, cubrila cos seus datos e expoñer o motivo da queixa.

Unha copia quedará para ó/á responsable da empresa e co orixinal e a outra copia, deberá dirixirse á OMIC, onde se lle dará trámite.

As probas serán unidas á reclamación.