OUTROS MODELOS DE DOCUMENTOS

Conforme á “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
E SERVICIOS URBANÍSTICOS” BOP Núm. 190 de 2 de outubro de 2012

1) POR DOCUMENTOS EXPEDIDOS POLA POLICIA LOCAL
1.1 Atestados (danos en bens privados)
1.2 outros informes
2) POR DOCUMENTOS EXPEDIDOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO
2.1 Por expedición de cédulas urbanísticas, informes urbanísticos e certificados relativos ó planeamento urbanístico
2.2.a) Por licencias municipais de segregación e parcelación en solo urbano ou urbanizable
2.2.b) Por licencias municipais de segregación e parcelación solo rústico
2.3 Licenza de parcelamento urbanístico. Por cada parcela resultante
2.4 transmisión de Licenza
2.5 Autorizacións previas en solo non urbanizable (sen incluír prezo do anuncio en prensa)
2.6 solicitude de declaración de ruína
2.7 solicitude de tramitación de figuras de planeamento de iniciativa particular: A cota a satisfacer será a resultante do seguinte cálculo:
2.8 Por tramitación de proxecto de execución que desenvolva un proxecto básico que xa obtivera licenza e, sempre e cando, o presuposto de execución coincida co presuposto básico. Cota única por unidade
2.9.a) Por copias dixitalizadas do Pxom completas
2.9.b) Por copias dixitalizadas do Pxom por tomo
2.9.c) Por copias dixitalizadas do Pxom por calquera unidade inferior a un tomo
2.10.a) Copia de cartografia en papel opaco Din A3 ou Din A4 en branco ou negro
2.10.b) Copia de cartografia dixitalizada
3.1.a) Por expedición de certificacións de acordos municipais do ano en curso
3.1.b) Por expedición de certificacións de acordos municipais de anos anteriores
3.2 Por recoñecemento de poderes notariais
3.3.a) Por cotexo de documentos: primeira folla
3.3.b) Por cotexo de documentos: segunda e seguintes
3.4 Certificados de empadroamento, convivencia e residencia
3.5 Certificados de antigüidade de empadroamento
3.6 Certificacións doutros documentos non comprendidos anteriormente
3.7 outros informes emitidos polo persoal técnico municipal