ANUNCIO CONTRATACIÓN DUN/A PEÓN DE LIMPEZA

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN DE UN/UNHA PEÓN DE LIMPEZA, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA SUBSTITUIR Á SÚA TITULAR EN BAIXA POR ILT.

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.- O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de PEÓN DE LIMPEZA DE EDIFICIOS, para substituír ao seu titular que se encontra en baixa por incapacidade laboral temporal  A contratación é como persoal laboral temporal a xornada completa na modalidade de contrato de interinidade e se rescindirá  coa finalización da situación de baixa.

2. PUBLICACION. A presente convocatoria publicase íntegra na páxina web do Concello de Silleda ( www.silleda.es) e no Taboleiro de Anuncios, xunto coas Bases Reguladoras que rexerán este proceso de selección.

3.- SOLICITUDES E ADMISIÓN DE ASPIRANTES. Os/as interesados/as no proceso selectivo deberán presentar instancia  (segundo modelo que figura como ANEXO I das  bases) na que se declare que reúnen todos e cada un dos requisitos esixidos nas mesmas. Deberá acompañarse copia compulsada do DNI ou, no seu caso, de documento equivalente.

4. PRAZO. O prazo de presentación de solicitudes será de 6 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do extracto do anuncio da convocatoria nos xornais comarcais (Voz de Galicia e Faro de Vigo). A presentación das solicitudes farase no Rexistro do Concello de Silleda, en horario de 9 a 14 horas en días laborables. Si o último día coincide en sábado, domingo ou festivo prorrogarase ao día seguinte hábil.

SILLEDA a 10 de Xaneiro de 2018.A Concelleira Delegada. María del Pilar Peón Iglesias