ANUNCIO LICITACIÓN CONTRATACIÓN PARA A EXPLOTACIÓN DUNHA REDE DE CALOR CON BIOMASA: XESTIÓN DA REDE, SUBMINITROS DE COMBUSTIBLE, LABORES OPERATIVAS E DE MANTEMENTO INTEGRAL

Anuncio de apertura/calificación de plicas
1. Licitación do contrato de “XESTION DA REDE DE CALOR, SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE,
SEGUIMENTO, LABORES OPERATIVAS E DE MANTEMENTO INTEGRAL DA REDE DE CALOR
CON BIOMASA DE SILLEDA ”.
Expediente Admnón Electrónica/Gestiona: nº 351/2018
MEMBROS MESA CONTRATACION:
1.Manuel Cuiña Fernández, que actuará como presidente.
2.David García Lareo (Funcionario municipal – Secretario acctal).
3.Leopoldo Moure Dopico, Interventor municipal.
4.Julio Méndez Castro (Tesorero municipal, que actuará como Secretario).
Faise público que o acto de constitución da Mesa de Contratación, apertura de plicas –sobre A,
documentación-, revisión da mesma, e coa cualificación, se procede, do sobre B

(proposición económica e documentación cuantificable de forma automática),
efectuarase as 11:00 horas do martes 2 de Abril do 2019.
Silleda 15 Marzo de 2019.
O ALCALDE
Manuel Cuíña Fernández

NOTA: se publica no Perfil do Contratante na páxina web do Concello, www.silleda.es e no Portal Transparencia
da Admón/Electrónica.
—————————————————————————–

ANUNCIO   DE    LICITACIÓN

Perfil Contratante, Sede Electrónica e Plataforma Contratación do Sector Público

 

CONTRATO PARA A XESTIÓN DA REDE DE CALOR, SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUIMENTO, LABORES OPERATIVAS E DE MANTEMENTO INTEGRAL DA REDE DE CALOR CON BIOMASA DE SILLEDA A ADXUDICAR POR PROCEDEMENTO ABERTO.

 1.OBXECTO E PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.

O obxecto do presente Contrato é  definir a contratación para a EXPLOTACIÓN dunha REDE DE CALOR CON BIOMASA en Silleda (Pontevedra): xestión da rede de calor, subministro de combustible, seguimento, labores operativas  e de mantemento integral.

CPV 09111400.

 

Xustifícase a contratación do servizo de explotación dunha Rede de Calor Público – Privada para a xestión da rede de calor, para unha maior racionalización e control da mesma, ademáis de para levar a cabo o seguimento, as labores operativas e de mantemento de tódalas instalacións térmicas definidas.

 

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de subministración, de acordo co artigo 25 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

 

 1. TIPO DE LICITACIÓN. O valor estimado do contrato (bianual prorrogable por outros dous anos) ascende á contía de 357.164,72 € (IVE excluído).

 

O prezo de venda da enerxía determínase a partir da siguiente fórmula:

 

PV = CF + CV

Sendo:

 

PV = prezo de venda (€/MWh útil sen IVE): é o valor unitario ó que a empresa Adxudicataria aboará a cada Propietario a enerxía térmica suministrada as súas instalación atentendo o seu consumo.

 

CF = custo fixo de funcionamento (€/MWh útil sen IVE): é o valor establecido para cubrir os custos de aprovisionamento de combustible, custos eléctricos, mantemento, perdas, etc. Dito custo cífrase en 55,00 €/MWh útil.

 

CUSTOS FIXOS
CONCEPTO [€/MWh]
Subministro 29,52
Mantemento (equipos, sistema de control centralizado, etc.) 11,27
Perdas 7,13
Gastos (electricidade, auga, etc) 4,9
Outros 2,18
TOTAL 55,00

CV = en función do  consumo mensual en MWh de cada cliente a partir dos seguintes intervalos:

 

CUSTOS VARIABLES en función do consumo mensual (x)
Consumo mensual (x) [MWh] CV [€/MWh]
x ≤ 10 MWh 18,00
10 MWh < x ≤ 20 MWh 16,00
20 MWh < x ≤ 30 MWh 14,00
30 MWh < x ≤ 40 MWh 12,00
40 MWh < x ≤ 50 MWh 10,00
x > 50 MWh 8,00

 

Respecto ás instalacións térmicas de titularidade municipal facturarase en conxunto, é decir, a empresa Adxudicataria sumará o consumo mensual de todalas súas instalacións (Gardería, Pavillón/Campo de fútbol, Vestiarios Piscina ou demáis instalacións que poidan conectarse durante a duración do contrato) para fixar o seu custo variable a partir dos intervalos indicados. En cada factura remitida, a empresa Adxudicataria especificará o consumo de cada subestación indicando a suma total.

 

O orzamento base de Licitación se desglosa nos seguintes conceptos a partir dos datos reflexados no prego técnico:

 

Concepto Contía
Custos Fixos
Subestacións do Concello de Silleda 5 838,69 €
Subestación Residencia 25 116,79 €
Subestación Hotel 44 640,75 €
Custos Variables
Subestacións do Concello de Silleda 1 778,21 €
Subestación Residencia 4 964,31 €
Subestación Hotel 6 952,42 €
Custos Totais
Subestacións do Concello de Silleda 7 616,90 €
Subestación Residencia 30 081,11 €
Subestación Hotel 51 593,17 €
PRESUPOSTO BASE ANUAL LICITACIÓN 89 291,18 €
 
TOTAL PRESUPOSTO BASE DO CONTRATO (dous anos) 178 582,36 €
21,00 % (I.V.E.) 37 502,29 €
TOTAL CONTRATO 216 084,66 €

 

 

 1. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN. A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado, no que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato cos licitadores. A adxudicación do contrato realizarase utilizando un único criterio de adxudicación que se establece nas cláusulas do Prego.

 

Perfil de contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este Concello conta co Perfil de Contratante ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web seguinte: www.silleda.es

 

 

 1. PRAZO EXECUCION/DURACION. O prazo de execución do contrato será:
Data inicio (Prevista) 5 Abril 2019
Data final 5 Abril 2021
Duración 2 anos

 

A duración do contrato contarase a partir do día seguinte ao da formalización do contrato ou desde a data fixada no documento contractual.

 

O contrato poderá prorrogarse por DOUS ANOS máis.

 

A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o empresario, sempre que o seu preaviso prodúzase polo menos con dous meses de antelación á finalización do prazo de duración do contrato. Dita prórroga quedará condicionada á existencia de consignación orzamentaria axeitada e suficiente en cada exercicio orzamentario.

 

 1. PROPOSICIÓNS. Lugar e prazo: os licitadores presentarán as proposicións exclusivamente no Rexistro Xeral do Concello, na Casa Consistorial (con domicilio en rúa Trasdeza 55-Silleda) en horario de luns a venres de 09:00 a 14:00 horas, dentro do prazo de 15 días naturais, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no Perfil do Contratante, que tamén se anunciará na Plataforma de Contratación do Estado. As Bases e demais trámites se publicarán no Perfil do Contratante do Concello de Silleda ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web: www.silleda.es. Igualmente no Perfil Contratación Administración Electrónica de SILLEDA (Gestiona). URL: https://gestiona-05.espublico.com/

 

 

 1. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: No Perfil do Contratante, onde se publican os Pregos e as restantes actuacións desta contratación e na Secretaría Municipal.

 

 1. a) Organismo: Concello de Silleda.
 2. b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.
 3. c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Rúa do Trasdeza, 55.

3) Localidad y código postal: Silleda, 36540.

4) Teléfono: 986580000.

5) Telefax: 986581021.

6) Correo electrónico:  info@silleda.gal, aedl@silleda.es; david.garcia@silleda.es,

ricardo.gonzalez@silleda.gal

7) Dirección de Internet do perfil del contratante. www.silleda.es . Administración

Electrónica de SILLEDA (Gestiona). URL: https://gestiona-05.espublico.com/

 1. GARANTÍA PROVISIONAL: non se esixe. Garantía definitiva: o 5% de prezo de adxudicación, IVE excluído.

 

 1. Revisión de prezos: Non se aplicará fórmula algunha de revisión.

 

 1. GASTOS DE ANUNCIOS: o gasto derivado das publicacións desta licitación será por conta do adxudicatario.

 

SILLEDA  a 8   de  Marzo  do  2019.

O  ALCALDE

Manuel Cuiña Fernandez