ANUNCIO MESAS DE CONTRATACIÓN 25 FEBREIRO LUNS

Anuncio  de  apertura/calificación de  plicas

25 de Febreiro 2019

 

  1. Licitación do contrato de Mellora Seguridade Vial entorno Centro Saúde e C. Social Maiores”.

Expediente Admnón Electrónica/Gestiona: nº 2403/2018

  1. Licitación do contrato de Mellora de Camiños Municipais 2019”.

Expediente Admnón Electrónica/Gestiona: nº 2531/2018

 

MEMBROS MESA CONTRATACION:

 

1.Manuel Cuiña Fernández, que actuará como presidente.

2.Manuel Quintáns Queiruga (Secretario da corporación, que tamén dará fe).

3.Leopoldo Moure Dopico, Interventor.

4.Juan Carlos Peteiro Rodriguez, Técnico Xestión.

  1. Lino M. Doporto Framil, Arquitecto.

 

 

Faise público que o acto de constitución das dúas  Mesas de Contratación, apertura de plicas –sobre A, documentación-, revisión  da mesma, e coa cualificación, se procede, do sobre B (Documentación cuxa ponderación depende dun xuízo de valor) -para o que se recadará informe de técnico externo-, se efectuará o luns 25 de Febreiro do 2019  (“Mellora Seguridade Vial entorno Centro Saúde e C. Social Maiores” e “Mellora de Camiños Municipais 2019”).

 

As 1100 horas do luns 25 de Febreiro do 2019, a obra de Mellora Seguridade Vial entorno Centro Saúde e

 

As 1130 horas do luns 25 de Febereiro do 2019, a obra de Mellora de Camiños Municipais 2019”.

 

Silleda 19  Febreiro de 2019.

O ALCALDE

 

Manuel Cuíña Fernández

NOTA: se publica no Perfil do Contratante na páxina web do Concello, www.silleda.es e no Portal Transparencia da Admnón/Electrónica.