LICITACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AOS VEHÍCULOS E MAQUINARIA DO CONCELLO DE SILLEDA

ANUNCIO   DE    LICITACIÓN

Anuncio en Perfil Contratante /BOP, Sede Electrónica e Plataforma Contratación

Licitación do contrato de “Subministro  de combustible con destino aos vehículos e maquinaria do Concello de Silleda”.

 

1.OBXECTO e procedemento de adxudicación. O obxecto do contrato é o subministro  de combustible con destino aos vehículos e maquinaria do Concello de Silleda, na  medida das necesidades que a Corporación demande e de conformidade co contido do Prego de Prescripciones Técnicas Particulares así como os factores de todo orde a ter en conta. 

 

Debido ás peculiaridades do subministro, segundo se establece  no Prego de Prescricións Técnicas Particulares, o mesmo non é susceptible de dividilo en lotes, dado que se trata dun subministro  de  carburantes en estación de servizo, na que a parte máis representativa do contrato é o gasóleo; non se considera oportuno proceder a división por lotes de tipo de combustible ou vehículos, dado que o obxecto é o de centralizar o servizo, non de dispersalo. 

 

A necesidade de subministrar combustible para o funcionamento dos diferentes vehículos dos servizos dependentes do Concello, xustifícase a idoneidade de realizar a contratación con empresas comercializadoras acorde coa regulación sectorial do mercado de hidrocarburos, atendendo aos principios establecidos no Preego de Prescripciones Técnicas Particulares.

 

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de subministración, de acordo co artigo 16 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

2. TIPO DE LICITACIÓN.

 VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

O valor estimado do contrato é de 71.074,38 euros (IVE aparte), por 2 ANOS (No suposto de prórroga); 35.537,19 por UN ANO (IVE aparte).

O presuposto base de licitación é de 43.000 euros/ano, taxas e impostos incluídos (IVE incluido).

3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN. A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado sumario, de acordo co disposto na cláusula 16 do Prego.

Perfil de contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este Concello conta co Perfil de Contratante ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web seguinte: www.silleda.es

4.  PRAZO EXECUCION/DURACION.  A duración do contrato será de UN ANO, se  contará a partir do día seguinte ao da formalización do mesmo e poderá prorrogarse por UN ANO.

5. PROPOSICIÓNS. Lugar e prazo. Os licitadores presentarán as proposicións, preferentemente de forma electrónica a través da Plataforma Gestiona de Administración Electrónica de Silleda ou  no Rexistro Xeral do Concello,  dentro do prazo de 10 días, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no Perfil do Contratante/BOP, que tamén se anunciará na Plataforma de Contratación do Estado. As Bases e demais trámites se publicarán no Perfil do Contratante do Concello de Silleda ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web: www.silleda.es. Igualmente no Perfil Contratación Administración Electrónica de SILLEDA (Gestiona). URL: https://gestiona-05.espublico.com/

 

6. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. No Perfil do Contratante, onde se publican os Pregos e as restantes actuacións desta contratación e na Secretaría Municipal.

a) Organismo: Concello de Silleda.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

                  1) Dependencia: Secretaría.

                  2) Domicilio: Rúa do Trasdeza, 55.

                  3) Localidad y código postal: Silleda, 36540.

                  4) Teléfono: 986580000.

                  5) Telefax: 986581021.

                  6) Correo electrónico:  info@silleda.gal, aedl@silleda.es; david.garcia@silleda.es.

                  7) Dirección de Internet do perfil del contratante. www.silleda.es . Administración

                     Electrónica de SILLEDA (Gestiona). URL: https://gestiona-05.espublico.com/

7. GARANTÍA PROVISIONAL. non se esixe. Garantía definitiva: o 5% de prezo de adxudicación, IVE excluído.

8.  Revisión de prezos. De acordo coa cláusula 6 do Prego.

 

9.  GASTOS DE ANUNCIOS. O gasto derivado das publicacións desta licitación será por conta do adxudicatario.

 SILLEDA  a 14   de  Xuño  do  2018.

O Alcalde

Manuel Cuiña Fernandez