ANUNCIO DE APERTURA/CUALIFICACIÓN DE PLICAS

Anuncio  de  apertura/calificación de  plicas

          Expediente Admnón Electrónica/Gestiona: nº 492/2018

Licitación do contrato de “INSTALACIÓN DE PRANTA E REDE DUN  CENTRO  DE  PRODUCIÓN  E  ABASTECEMENTO   ENERXÉTICO” (Cun orzamento total de 816.587,67 €, financiados nun 80% polo INEGA, e o 20 % restante o municipio.  Dentro do programa operativo FEDER-GALICIA 2014-200, conforme o Proxecto “Red de calor “District Heating” con biomasa en Silleda.Fase I”)  (Acordo plenario de 6  Abril de  2018).

 

           

Empresas presentadas:

 

2018-E-RC-2192 . CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL

2018-E-RC-2191  COVIASTEC SL

2018-E-RC-2171  UTE CONSTRUCCIONES M. ESPIÑO MEDANCLI S.L.

2018-E-RC-2153   FORESTACION GALICIA SA.

 

 

MEMBROS MESA CONTRATACION:

1.Manuel Cuiña Fernández, que actuará como Presidente;

2.Manuel Quintáns Queiruga (Secretario da corporación, que tamén dará fe);

3.Leopoldo Moure Dopico, Interventor,  que actuarán como vogais.

           

 

 

Faise público que o acto de constitución da Mesa de Contratación e  apertura de plicas coa cualificación da documentación (Sobres A e C) se efectuará as 1100 horas do martes 22 de Maio do 2018.

 

A Mesa de Contratación constituirase o quinto día hábil tras a finalización do prazo de presentación das proposicións, ás 11 horas, procederá á apertura dos Sobres «A» e cualificará a documentación administrativa contida nos mesmos.

Se fose necesario, a Mesa concederá un prazo non superior a tres días naturais para que o licitador corrixa os defectos ou omisións subsanables observados na documentación presentada. Posteriormente, procederá á apertura e exame dos sobres «C», que conteñen os criterios cuxa ponderación dependen dun xuízo de valor.

Tras a lectura de devanditas proposicións, a Mesa poderá solicitar cantos informes técnicos considere precisos, para a valoración das mesmas con arranxo aos criterios e ás ponderaciones establecidas neste Prego.

 

Silleda 15 Maio de 2018.

 

O ALCALDE

Manuel Cuíña Fernández

 

 

NOTA: se publica no Perfil do Contratante e Portal Transparencia.