PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REXERAN O CONCURSO PARA A CONCESIÓN DO SERVIZO DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS

A Xunta de Goberno Local do Concello de SIlleda aprobou con data 23 de xuño de 2014 os pregos de condicións técnicas e o prego único de cláusulas administrativas que como Lei Fundamental do contrato haberá de rexer o concurso, tramitado por procedemento aberto, para adxudicar mediante concesión a xestión indirecta do servizo público municipal de depuración de augas residuais na modalidade de concesión administrativa.