ANUNCIO: LICITACIÓN SERVIZO CAFETERÍA-BAR NO CENTRO SOCIAL DOS MAIORES DE SILLEDA

ANUNCIO   DE    LICITACIÓN

Licitación do contrato de xestión e explotación da Cafetería-Bar do Centro Municipal de Maiores de SILLEDA.

OBXECTO DO CONTRATO: o contrato ten por obxecto adxudicar a xestión e explotación da Cafetería-bar do Centro Municipal de Maiores de SILLEDA, ocupando a planta baixa do Centro Social dos Maiores de Silleda, sito en r/Chousa Nova, nº67.

TIPO DE LICITACIÓN: prezo base de licitación establécese en 1,00 € anual, máis IVE, mellorables a alza.

PRAZO DE CONCESIÓN: 2  anos, prorrogables anualmente ata un máximo de CATRO.

ADXUDICACIÓN: procedemento negociado.

PROPOSICIÓNS: os licitadores poderán presentar proposicións no Rexistro Xeral do Concello  dentro do prazo de 10 días naturais, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no Perfil do Contratante ou no Faro de Vigo (contando desde a súa publicación).

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: perfil municipal do contratante Concello de SILLEDA, onde se publican os Pregos e as restantes actuacións desta contratación. Igualmente na Secretaría Municipal e no Centro Social.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: os sinalados no  prego de cláusulas administrativas.

GARANTÍA PROVISIONAL: non se esixe.

GASTOS DE ANUNCIOS: o gasto derivado das publicacións desta licitación será por conta do adxudicatario.

Outras informacións: véxase o prego de cláusulas administrativas.

SILLEDA, 30 de Setembro de 2015.

O ALCALDE

Asdo.: Manuel Cuiña Fernandez