ANUNCIO MESA DE CONTRATACIÓN

Anuncio  de  apertura/calificación de  plicas

 

  1. Licitación do contrato de “Subministro  de combustible con destino aos vehículos e maquinaria do Concello de Silleda”.
  2. Licitación do contrato de “SUBMINISTRO DE PELLETS DE MADEIRA destinado para a calefacción e auga quente sanitaria (AQS) dos inmobles municipais, así como o MANTEMENTO DAS CALDEIRAS DE BIOMASA de titularidade municipal”.
    • Expediente Admnón Electrónica/Gestiona: nº 1479/2018

 

MEMBROS MESA CONTRATACION:

  1. Manuel Cuiña Fernández, que actuará como presidente;
  2. Manuel Quintáns Queiruga (Secretario da corporación, que tamén dará fe);
  3. Leopoldo Moure Dopico, Interventor,  que actuarán como vogais.

Faise público que o acto de constitución da Mesa de Contratación, apertura de plicas, revisión  da documentación e coa cualificación, se procede, se efectuará as 1000 horas do mércores 4 de Xullo do 2018.

Silleda 30 Xuño de 2018.

O ALCALDE

Manuel Cuíña Fernández

 

 

 

NOTA: se publica no Perfil do Contratante e Portal Transparencia Admnón/Electrónica Gestiona.