CONTRATACIÓN SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF)

O pleno do 24 de setembro de 2015 aprobou o prego de clausulas administrativas para a contratación, por procedemento aberto, do Servizo de Axuda no Fogar. No seguintes adxuntos figuran os pregos de condicións administrativas, de prescricións técnicas, o cadro de persoal actual do servizo, e o anuncio de licitación.