Concesión demanial de uso privativo de parcela de dominio público municipal a a construcción /explotación dunha residencia da Terceira Idade e Centro de Día

O Concello de Silleda saca a concurso a conceción demanial para a construcción e explotación da Residencia de Maiores e Centro de Día. Nos documentos adxuntos están o anuncio de licitación e os pregos de condicións.