PREGOS DE CONDICIÓNS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS E PARTICULARES PARA LICITAR A ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

A Xunta de Goberno Local aprobou o 23 de xuño de 2014 os pregos para a adxudicación do servizo de recollida de Residuos Sólidos Urbanos.