Aberto o prazo de inscrición para o Servizo Lúdico Educativo no curso 2021-2022

Silleda, 19 de xullo de 2019. Dende hoxe luns día 19 e ata o sábado 31 de xullo, incluido, está aberto o prazo de inscrición no Servizo Lúdico Educativo do Concello de Silleda para o curso 2021-2022. As inscricións poderán facerse de xeito presencial nas oficinas do Rexistro municipal ou a través da sede electrónica do Concello. Xunto co modelo normalizado de inscrición e o anexo II (declaración xurada cumprimentada), deberase  presentar a seguinte documentación:

 

 

 

•             Copia do libro de familia, ou certificado literal de nacemento.

 

•             Familias monoparentais: documentación que o acredite. Terase en conta a renda de quen exerza a garda e custodia. De ser esta compartida, as rendas de ambos proxenitores.

 

•             Copia da última renda familiar (ano 2020). No caso de non presentar declaración: nóminas, certificado de empresa, certificado de pensións ou calquera outro documento que o avale, unido a unha declaración xurada de non percibir outros ingresos.

 

•             Última nómica ou xustificación da situación laboral no momento da solicitude con  especificación da xornada laboral.

 

•             No caso de cursar estudos oficiais, certificación que acredite tal circunstancia.

 

•             Tarxeta de desemprego.

 

•             Autorización de domiciliación de recibos.

 

•             Copia da tarxeta sanitaria do/a menor.

 

 

As familias que anteriormente presentaran esta documentación e a situación non variara (é dicir, que a documentación estea actualizada), non terá que volver a presentala, senon que marcará a casiña correspondente no modelo de inscrición onde se establece que eses  documentos xa obran no poder do Concello de Silleda:

SUPOSTOS:

 

 • Familias de nova inscrición_ Deben entregar toda a documentación actualizada.

 

 • Familias que xa entregaron a documentación con anterioridade porque xa participaron no SLE noutro momento:

 

 • Se a documentación que entregaron para acreditar situación familiar segue a ser a mesma e non sufreu ningunha modificación (libro de familia, situación laboral…) NON TEÑEN QUE PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN DE NOVO, marcarán a casiña no reverso do modelo normalizado de inscrición onde indica que xa obra no poder do Concello.

 

 • Se a situación familiar acreditada no seu momento sufreu algunha modificación debe entregarse SÓ o documento relativo a esa modificación (p.e. algún dos proxenitores que non estaba traballando e se incorpora ao mundo laboral, a modificación na unidade convivencial, cambio de número de conta, …).

 

INFO XERAL DO SLE

 

O Servizo Lúdico Educativo de atención a escolares fóra do horario lectivo:

 

 • Lugar: Instalacións do CEIP Silleda.
 • Horario: de luns a venres de 15:00 a 21:00 h e días non lectivos non festivos que coincidan en día de semana en horario de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 h. O comezo e o remate deste Servizo coincide co comezo e o remate do curso escolar 2021-2022.
 • Idades: de 3 anos (menores escolarizados) a 12 anos, empadronados no Concello de Silleda (Só se aceptarán menores non empadronados neste municipio cando existan prazas libres e non serán aplicables os descontos nas taxas, tal e como se estipula na normativa municipal.)
 • A listaxe de participantes admitidos realizarase de acordo ao Regulamento municipal.
 • Prazas: Habitualmente o Concello conta con 50 prazas neste Servizo, pero quedamos á espera da normativa que rexa estas actividades no momento do inicio de cara a axustar o número de participantes e as medidas hixiénico-sanitarias ao estipulado polas autoridades competentes.
 • Taxas: as establecidas na Ordenanza municipal.
 • Para máis información 986592037

Formularios para a presentación de solicitudes: