ANUNCIO: BASES PARA A CONTRATACIÓN DE UN/UNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA SUBSTITUIR AO SEU TITULAR DE BAIXA POR ILT

Silleda, 6 de novembro de 2020. O Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra publicad hoxe venres día 6 o seguinte:

ANUNCIO
(Expte. 1278/2020)
Mediante acordo da Xunta de Goberno Local deste Concello do 27 de outubro de 2020, aprobáronse
as BASES PARA SELECCCIÓN DE UN/UNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A COMO PERSOAL
LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA SUBSTITUIR A PERSOA QUE OCUPA
ESTE POSTO CON CARÁCTER INDEFINIDO E NON FIXO QUE SE ATOPA EN BAIXA POR ILT.
O prazo de presentación de solicitudes é de cinco (5) días hábiles a contar desde o seguinte á
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
As bases póñense a disposición dos interesados/as na Secretaría do Concello de Silleda e no
Taboleiro de Anuncios ubicado na sede electrónica da entidade (https://silleda.sedelectronica.gal).
Silleda, 30 de outubro de 2020
O ALCALDE.- Asdo. Manuel Cuiña Fernández
Tlf.