Exposición pública do proxecto do parque eólico Monte Festeiros

Ata o 11 de febreiro está en exposición pública o proxecto do parque eólico Monte Festeiros. Preferiblemente, ante a situación sociosanitaria, o documento debe consultarse telemáticamente, aínda así, está dispoñible para a veciñanza nas oficinas do departamento de Urbanismo do Concello de Silleda (rúa Alfonso Trabazo número 3 Entrechán).

Resolución da Xefatura Territorial da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Monte Festeiros, emprazado nos concello de Silleda e Forcarei da provincia de Pontevedra (IN661A 2011/2-4).

  • Resolución de información pública:

https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/FLzapHFTpfntrSS

  • Proxecto técnico:

http://descargas.xunta.es/7637cc8a-61d3-44a2-a3c0-c4ade5ba2a791640554169827

  • Estudio de Impacto Ambiental:

http://descargas.xunta.es/ab08d784-0723-42d3-baa5-24f69650ffb51640554471700

  • Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico):

http://descargas.xunta.es/4a0962e9-a1ba-4bb7-8a71-23a1cccd4d4d1640554093547

  • Documento RBDA (contén a relación individualizada de bens e dereitos afectados, así coma os planos de detalle)

https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/EnoeaA4p6492ZsG